โครงการก่อสร้าง : อาคารพักคนไข้ 596 เตียง

เจ้าของ : โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง : นครราชสีมา

มูลค่างาน : 0 บาท

ความคืบหน้า : 85 %