โครงการก่อสร้าง : โครงการก่อสร้าง อาคาร K ,L , M City Link

เจ้าของ : บริษัท คลังคาซ่า จำกัด

สถานที่ก่อสร้าง : นครราชสีมา

มูลค่างาน : 0 บาท

ความคืบหน้า : 70% %