โครงการก่อสร้าง : อาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถานที่ก่อสร้าง : นครราชสีมา

มูลค่างาน : 0 บาท

ความคืบหน้า : 50 %