โครงการก่อสร้าง : อาคารศูนย์การเรียนรู้

เจ้าของ : สถาบันพระบรมราชชนก

สถานที่ก่อสร้าง : สุพรรณบุรี

มูลค่างาน : 0 บาท

ความคืบหน้า : ุ65 %