โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สถานที่ก่อสร้าง : ขอนแก่น

มูลค่างาน : 0 บาท

ความคืบหน้า : 1 %