โครงการก่อสร้าง : 555

เจ้าของ : 555

สถานที่ก่อสร้าง : bxss.me/t/xss.html?%00

มูลค่างาน : 80 บาท

ความคืบหน้า : 80 %