โครงการก่อสร้าง : 555

เจ้าของ : HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

สถานที่ก่อสร้าง : 80

มูลค่างาน : 80 บาท

ความคืบหน้า : 80 %