โครงการก่อสร้าง : "+response.write(9339799*9843333)+"

เจ้าของ : 555

สถานที่ก่อสร้าง : 80

มูลค่างาน : 80 บาท

ความคืบหน้า : 80 %