โครงการก่อสร้าง : 555

เจ้าของ : xfs.bxss.me

สถานที่ก่อสร้าง : 80

มูลค่างาน : 80 บาท

ความคืบหน้า : 80 %