โครงการก่อสร้าง : 555

เจ้าของ : 555

สถานที่ก่อสร้าง : -1 OR 2+485-485-1=0+0+0+1

มูลค่างาน : 80 บาท

ความคืบหน้า : 80 %