โครงการก่อสร้าง : LEO SOR HOTE โรงแรม 7 ชั้น รวม 79 ห้อง ( โครงสร้างระบบ Post-Tension )

เจ้าของ : คุณพงษ์เลิศ สุภัทรวาณิชย์

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

มูลค่างาน : 0 บาท