โครงการก่อสร้าง : FORTUNE DE PLUS HOTEL โรงแรม 6 ชั้น รวม 79 ห้อง ( โครงสร้างระบบ Post-Tension )

เจ้าของ : บริษัท ซี.พี.แลนดี จำกัด ( มหาชน )

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนธนะรัชต์ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

มูลค่างาน : 0 บาท