โครงการก่อสร้าง : โครงการ ราชธานี ( หนองหญ้างาม ) อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น รวม 7 คูหา

เจ้าของ : คุณกัญจนะ ธนธัญนนท์

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนหนองหญ้างาม ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

มูลค่างาน : 0 บาท