โครงการก่อสร้าง : โรงเรียน นานาชาติ แองโกล สิงค์โปร

เจ้าของ : บริษัท เอส.บี.ไอ.เอส จำกัด

สถานที่ก่อสร้าง : นครราชสีมา

มูลค่างาน : 0 บาท