โครงการก่อสร้าง : อาคารปฏิบัติการพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถานที่ก่อสร้าง : นครราชสีมา

มูลค่างาน : 0 บาท